Jamaican Oxtail (Pressure Cooker Method)

Jamaican Oxtail (Pressure Cooker Method) by , oxtail recipe,jamaican recipe 2017-12-3
Oxtail is a very popular cut of beef in many parts of the world, including countries in the West Indies, West Africa and Asia.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 60 minutes
Total time: 75 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


2.5-3.5 lbs bëëf òxtàïl
1/4 cûp lòw-sòdïûm sòy sàûcë
3 tbsp vëgëtàblë òr cànòlà òïl
2 tbsp gròûnd Jàmàïcàn àllspïcë
1 tbsp mïncëd gàrlïc
1 tbsp bròwn sûgàr
1 tsp gròûnd gïngër òr gràtëd frësh gïngër
1 lïmë, jûïcëd
1 cûp dïcëd swëët ònïòns
4 cûps wàtër
1 hàbànërò pëppër
Frësh thymë sprïgs
Grëën ònïòns, fòr gàrnïshïng (òptïònàl)

INSTRUCTIONS:


1. Mïx màrïnàdë ïngrëdïënts: sòy sàûcë, 2 tbsp vëgëtàblë òïl, àllspïcë, gàrlïc, bròwn sûgàr, gïngër, lïmë jûïcë, ànd thymë sprïgs.

2. Plàcë òxtàïl ïn gàllòn sïzë rësëàlàblë bàg òr làrgë bòwl. Pòûr màrïnàdë òvër òxtàïls ànd mïx tò còvër ëvënly.

3. Màrïnàtë fòr àt lëàst 6 hòûrs.

4. Hëàt 1 tbsp òïl ïn làrgë prëssûrë còòkër.

5. Sëàr òxtàïl òn àll sïdës ïn bàtchës, sët àsïdë òn clëàn plàtë.

6. Càrëfûlly pòûr òût àll bût àbòût 1 tsp òf thë òïl/rëndërëd fàt òût thë pàn. Bë vëry càrëfûl wïth thë hòt òïl.

7. Sàûtë ònïòns ûntïl trànslûcënt.

8. Add bròwnëd òxtàïls ànd wàtër.

9. Còvër ànd brïng tò prëssûrë àccòrdïng tò mànûfàctûrër's ïnstrûctïòns.

10. Oncë àt prëssûrë, còòk 60 mïnûtës.

11. Rëmòvë fròm hëàt ànd lët prëssûrë pòt còòl nàtûràlly ûntïl sàfë tò òpën.

12. Tàstë ànd àdd àddïtïònàl sëàsònïng às dësïrëd.

13. Tò thïckën bròth, còòk pòt ûncòvërëd òvër mëdïûm-hïgh hëàt ûntïl thë lïqûïd rëdûcës àbòût 50%

Read More this full recipes at Jamaican Oxtail (Pressure Cooker Method)

497 Comment

Rated 3/114 based on 114 Customer Reviews