Keto Chicken Enchilada Bowl

Keto Chicken Enchilada Bowl by , keto recipes 2017-6-15
This Keto Chicken Enchilada Bowl is a low carb twist on a Mexican favorite! It’s SO easy to make, totally filling and ridiculously yummy!

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 50 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


2 tàblëspòòns còcònût òïl (fòr sëàrïng chïckën)
1 pòûnd òf bònëlëss, skïnlëss chïckën thïghs
3/4 cûp rëd ënchïlàdà sàûcë (rëcïpë fròm Lòw Càrb Màvën)
1/4 cûp wàtër
1/4 cûp chòppëd ònïòn
1- 4 òz càn dïcëd grëën chïlës
Tòppïngs (fëël frëë tò cûstòmïzë)
1 whòlë àvòcàdò, dïcëd
1 cûp shrëddëd chëësë (I ûsëd mïld chëddàr)
1/4 cûp chòppëd pïcklëd jàlàpënòs
1/2 cûp sòûr crëàm
1 ròmà tòmàtò, chòppëd

INSTRUCTIONS:


1. In à pòt òr dûtch òvën òvër mëdïûm hëàt mëlt thë còcònût òïl. Oncë hòt, sëàr chïckën thïghs ûntïl lïghtly bròwn.

2.

3. Pòûr ïn ënchïlàdà sàûcë ànd wàtër thën àdd ònïòn ànd grëën chïlës. Rëdûcë hëàt tò à sïmmër ànd còvër. Còòk chïckën fòr 17-25 mïnûtës òr ûntïl chïckën ïs tëndër ànd fûlly còòkëd thròûgh tò àt lëàst 165 dëgrëës ïntërnàl tëmpëràtûrë.

4.

5. Càrëûlly rëmòvë thë chïckën ànd plàcë òntò à wòrk sûrfàcë. Chòp òr shrëd chïckën (yòûr prëfërëncë) thën àdd ït bàck ïntò thë pòt. Lët thë chïckën sïmmër ûncòvërëd fòr àn àddïtïònàl 10 mïnûtës tò àbsòrb flàvòr ànd àllòw thë sàûcë tò rëdûcë à lïttlë.

6.

7. Tò Sërvë, tòp wïth àvòcàdò, chëësë, jàlàpënò, sòûr crëàm, tòmàtò, ànd àny òthër dësïrëd tòppïngs. Fëël frëë tò cûstòmïzë thësë tò yòûr prëfërëncë. Sërvë àlònë òr òvër càûlïflòwër rïcë ïf dësïrëd jûst bë sûrë tò ûpdàtë yòûr përsònàl nûtrïtïòn ïnfò às nëëdëd.

Read More this full recipes at Keto Chicken Enchilada Bowl

462 Comment

Rated 3/285 based on 285 Customer Reviews