Keto Pizza Bread – Pulls Apart

Keto Pizza Bread – Pulls Apart by , keto recipes 2017-3-24
Pizza cravings are no joke. They can take you down quickly, and are a good reason to avoid certain frozen sections in your grocery store. No worries. Grab a gooey piece of indulgent keto bread instead.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 16 Servings

INGREDIENTS:


2 1/2 cûps Mòzzàrëllà chëësë, shrëddëd
3 whòlë ëggs, bëàtën
1 1/2 c àlmònd flòûr
1 tbsp bàkïng pòwdër
2 òz crëàm chëësë
1/2 c Pàrmësàn chëësë, gràtëd
1 tsp ròsëmàry sëàsònïng
1/2 c shàrp chëddàr, shrëddëd
1/2 c pëppërònï slïcës

INSTRUCTIONS:


1. Còmbïnë thë àlmònd flòûr wïth thë bàkïng pòwdër, mïxïng wëll. Sët àsïdë.

2. Mëlt Mòzzàrëllà ànd crëàm chëësë òn thë stòvë tòp (òr mïcròwàvë 1 mïnûtë.)

3. Whën chëësë mëlts, àdd flòûr mïx, ànd ëggs. Knëàd wëll, fòrmïng à stïcky bàll.

4. Mïx thë Pàrmësàn chëësë ànd ròsëmàry tògëthër ïn à smàll bòwl. Sprïnklë Pàrmësàn chëësë mïx òvër thë tòp òf thë dòûgh tò prëvënt stïckïnëss.

5. Fòrm à bàll wïth thë dòûgh ànd cût ïn hàlf. Còntïnûë cûttïng ïntò 16 smàll pïëcës.

6. Ròll thë pïëcës òf dòûgh ïntò bàlls, ànd ròll thëm thròûgh thë plàtë òf Pàrmësàn mïx, còàtïng àll sïdës.

7. (Thë Pàrmësàn chëësë còàts ëàch dòûgh bàll, àllòwïng fòr ëàsy pûll-àpàrt àftër bàkïng, ïf yòû’rë nòt slïcïng.)

8. Grëàsë à bàkïng shëët òr dïsh. Làyër thë dïsh wïth thë 16 dòûgh bàlls, thën tòp wïth shrëddëd chëësë ànd pëppërònï slïcës (òr òthër vëggïës ïf dësïrëd.)

9. Bàkë àt 350 F fòr 25 mïnûtës òr ûntïl gòldën bròwn. Rëmòvë fròm òvën ànd àllòw tò còòl slïghtly bëfòrë sërvïng.

Read More this full recipes at Keto Pizza Bread – Pulls Apart

794 Comment

Rated 4/183 based on 183 Customer Reviews