Paleo Gluten Free - Quick & Easy Chicken Cabbage Stir Fry

Quick & Easy Chicken Cabbage Stir Fry by , paleo recipes,chicken,gluten free 2018-7-21
This quick and easy chicken cabbage stir-fry is a great weeknight meal. It’s healthy, nutritious, gluten-free, paleo and Whole30 friendly.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 2 Servings

INGREDIENTS:


1 tàblëspòòn còcònût òïl (plûs à lïttlë ëxtrà àddëd làtër)
400 g / 0.8 lb chïckën brëàst òr thïgh mëàt, slïcëd ïntò thïn strïps (bïtë-sïzë)
1/2 tëàspòòn sëà sàlt
1/4 tëàspòòn whïtë pëppër (blàck ïs fïnë tòò, bût whïtë ïs mòrë Asïàn ïn flàvòûr)
1 tëàspòòn gràtëd gïngër
3 cûps slïcëd Nàpà càbbàgë (1/2 mëdïûm càbbàgë)
250 g / 0.5 bròccòlïnï òr bròccòlï flòrëts (àbòût 10-12 bròccòlïnï stëms)
1 làrgë càrròt, slïcëd
2 clòvës gàrlïc, fïnëly dïcëd
1 tëàspòòn fïsh sàûcë
3 1/2 tàblëspòòns còcònût àmïnòs (òr 3 tàblëspòòns Tàmàrï sàûcë)
Jûïcë òf 1/2 lïmë (òr 2 tàblëspòòns, lëmòn jûïcë càn àlsò bë ûsëd)
1 tëàspòòn sësàmë òïl

INSTRUCTIONS:


1. Hëàt à tàblëspòòn òf còcònût òïl ïn à làrgë fryïng pàn òr à wòk òvër hïgh hëàt. Oncë hòt, àdd thë chïckën mëàt ànd sprïnklë wïth sàlt ànd pëppër. Còòk fòr 3 mïnûtës ëàch sïdë, thën rëmòvë tò à bòwl wïth àll thë jûïcës.

2. Plàcë thë pàn bàck òvër hïgh hëàt ànd àdd ànòthër tëàspòòn òf còcònût òïl. Add thë gïngër, càbbàgë, bròccòlïnï ànd càrròt ànd còòk fòr 2 mïnûtës, stïrrïng frëqûëntly. Add à splàsh òf wàtër (àbòût 2 tàblëspòòns), gàrlïc, fïsh sàûcë, còcònût àmïnòs sàûcë, lïmë jûïcë ànd rëtûrn thë chïckën mëàt tò thë pàn. Mïx thròûgh. Còòk àll tògëthër fòr 2 mòrë mïnûtës, stïrrïng frëqûëntly. Fïnàlly, drïzzlë wïth à lïttlë sësàmë òïl ànd stïr thròûgh. Sërvë whïlë hòt!

Read More this full recipes at Quick & Easy Chicken Cabbage Stir Fry

133 Comment

Rated 3/56 based on 56 Customer Reviews