Slow Cooker Oxtail and Butter Beans

Slow Cooker Oxtail and Butter Beans by , Oxtail Recipes 2017-3-28
This slow cooker oxtail and butter bean recipe has everything you could ever want in a beef stew. This is comfort food straight from my childhood.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 540 minutes
Total time: 550 minutes
Servings: 3 Servings

INGREDIENTS:


1 càn lïmà/bûttër bëàns
4 pòûnds òxtàïls trïmmëd
2 làrgë ònïòns chòppëd
3 scàllïòns chòppëd
4 gàrlïc clòvës smàshëd
3 càrròts chòppëd
1 bûnch frësh thymë
2 tàblëspòòns rëd pëppër flàkës òr 1 scòtch bònnët pëppër sëëds ïnclûdëd
4 tëàspòòns hòt pàprïkà
1 tëàspòòn gàrlïc pòwdër
2 bày lëàvës
2 tàblëspòòns këtchûp
1 tàblëspòòn Wòrcëstërshïrë sàûcë
1 tàblëspòòn sòy sàûcë
4 cûps lòw-sòdïûm bëëf bròth jûst ënòûgh tò slïghtly còvër thë òxtàïl
1 cûp chòppëd tòmàtòës
2 tëàspòòns tòmàtò pàstë
1 tàblëspòòns sàlt
1 tëàspòòn pïmëntò sëëds (òptïònàl)

INSTRUCTIONS:


1. In à làrgë pòt, àdd òxtàïls, ònïòns, scàllïòns, gàrlïc, thymë, rëd pëppër, pàprïkà, bày lëàf, sòy sàûcë, pïmëntò sëëds, këtchûp ànd Wòrcëstërshïrë sàûcë ànd màrïnàtë àt lëàst 4 hòûrs òr òvërnïght ïn thë rëfrïgëràtòr, stïrrïng òccàsïònàlly.

2. Rëmòvë thë òxtàïl fròm màrïnàdë. In à làrgë pòt hëàt ûp ënòûgh òïl tò bròwn thë òxtàïl. Whën thë òïl ïs hòt nòt bûrnïng, plàcë thë òxtàïl ïn thë pòt ànd bròwn òn àll sïdës. Rëmòvë thë bròwn òxtàïl ànd plàcë ïn slòw còòkër. Add ënòûgh bròth tò còvër thë òxtàïl. Alsò tòss ïn thë màrïnàdë, tòmàtòës, ànd càrròts. Sët òn hïgh ànd còòk fòr 7-8 hòûrs. Untïl thë mëàt bëcòmës tëndër.

3. Evëry hòûr chëck òn thë òxtàïl ànd këëp òxtàïls slïghtly còvërëd wïth lïqûïd.

4. At 6 hòûrs, àdd thë bëàns, tòmàtò pàstë, ànd mòrë òf bëëf bròth ànd/òr wàtër, ïf nëëdëd. Thën sïmmër ûncòvërëd 1 hòûr, skïmmïng fàt òff tòp ànd stïrrïng òccàsïònàlly. In thë làst 1/2 hòûr òf còòk tïmë, sëàsòn wïth 1- 2 tàblëspòòns sàlt ànd frësh gròûnd blàck pëppër. Sërvë wïth rïcë ànd pëàs.

5. *Dòn't fòrgët tò rëmòvë bày lëàvës.

Read More this full recipes at Slow Cooker Oxtail and Butter Beans

262 Comment

Rated 3/185 based on 185 Customer Reviews